Những tác hai của việc sử dụng cà gai leo không đúng cách