Sử dụng cà gai leo kết hợp với mật nhân và cây xạ đen